Voorwaarden
Algemene voorwaarden
Vanaf het moment dat de foto’s en algemene informatie van uw kind in ons bestand opgenomen zijn en de inschrijving compleet is, is uw kind voor ons oproepbaar als model. De inschrijving van uw kind is altijd geheel kosteloos.

Let op: Aanmelding is helaas geen garantie voor inschrijving.

Het komt voor dat wij officiële castingdagen en portfoliodagen organiseren, voor deze dagen zitten er wel kosten aan verbonden.

 Artikel 1. Colorful Kidz Agency (hierna Colorful Kidz) treedt op als bemiddelaar tussen de opdrachtgever en het model. Een boeking is een overeenkomst tussen opdrachtgever en het model. Een boeking kan zijn voor fotografie en het doorpassen van kleding. Het komt voor dat wij u bellen of mailen om te melden dat uw kind in ‘optie’ staat. Dit betekent dat de klant ervan overtuigd wil zijn dat uw kind op een bepaalde datum beschikbaar is. Wordt de optie omgezet in een definitieve boeking, dan hoort u dat onmiddellijk van ons. Het komt ook wel eens voor dat een optie niet wordt omgezet in een boeking en u uw schema voor niets heeft aangepast.

Artikel 2. Onze opdrachtgevers zijn degene die van de diensten van Colorful Kidz gebruik maakt of voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van Colorful Kidz gebruikt maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag Colorful Kidz er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Colorful Kidz en haar modellen.

Artikel 3. Bij een definitieve boeking is Colorful Kidz verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekte, weten hoe laat ze op welke locatie moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Colorful Kidz stelt aan de hand van de eisen van de opdrachtgever de beschikbare modellen voor . Colorful Kidz dient te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet en, indien gewenst door de opdrachtgever, een contract.

Artikel 4. Colorful Kidz heeft volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van Colorful Kidz mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van Colorful Kidz, zijn niet bindend voor het model noch voor Colorful Kidz.

Artikel 5. De tarieven die Colorful Kidz hanteert, zijn altijd exclusief BTW en inclusief ‘agency fee’, provisies en andere vergoedingen.

Artikel 6. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de Arbeidstijdenwet en laat de kinderen niet meer werken dan toegestaan. De opdrachtgever is als werkgever verantwoordelijk voor de “Ontheffingsaanvraag” bij de Inspectie SZW. De opdrachtgever blijft dan verantwoordelijk voor alle verplichtingen die de wet stelt aan een veilig bedrijfsgebouw en een veilige studio, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van brandblusapparatuur, EHBO-dozen en nooduitgangen. Verder zijn de ouders van de kindermodellen de wettelijk verplichte begeleiders. Dat betekent dat hun aanwijzingen ten aanzien van de emotionele stabiliteit van het kind, de werktijden en sfeer en de veiligheid, opgevolgd moeten worden.

Artikel 7. Als een model wordt geboekt voor een concurrerend product als waar het model al eens opdrachten voor heeft gehad, en boeking van hetzelfde model zou schadelijk zijn voor de marketing van het betreffende product, dan is Colorful Kidz dat verplicht te melden aan de opdrachtgever.

Artikel 8. De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen worden gebruikt voor kleinschalige publicaties in Nederland. Onder kleinschalige publicaties worden uitsluitend de volgende media verstaan met maximaal de volgende publicatieperiodes:
 A Winkelposters en -materiaal dat niet langer dan twee maanden in één of meerdere filialen hangt of staat. Of:
 B Advertenties die niet langer dan twee maanden en hoogstens 10 maal in week-, maand- of kwartaalbladen worden geplaatst. Of:
 C Redactionele stukken die éénmaal geplaatst worden. Of:
 D Eénmalig gebruik in brochures.

Artikel 9. De vergoeding voor deze publicaties wordt geacht te zijn opgenomen in het uurtarief volgens de standaardtarievenlijst van Colorful Kidz. Indien de uurtarieven en het reisgeld dus nog niet door de opdrachtgever voldaan zijn, mag er niet tot publicatie worden overgegaan. Andere publicaties dan de hierboven in artikel 8 vermelde zijn verboden. Hergebruik van foto’s is ook verboden. Tenzij door Colorful Kidz daarvoor uitdrukkelijk, vóóraf en schriftelijk toestemming is gegeven.

Artikel 10. Colorful Kidz is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Ter bescherming van de kinderen en modellen waarvoor Colorful Kidz bemiddelt geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van Colorful Kidz geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.

Artikel 11. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden. Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.

Artikel 12. Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is Colorful Kidz gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de meest recente standaardtarievenlijst van Colorful Kidz plus een opslag van EUR 500,- per model, per jaar dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever, tenzij deze onomstotelijk kan bewijzen dat hij deze tarieven, deze voorwaarden en het feit dat portretrechten verschuldigd waren, bekend maakte bij derden die onrechtmatig publiceren.

Artikel 13. Bij herhaalde overtreding van het in artikel 9 genoemde verbod, is de overtreder per model de portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en publicatiemiddelen die genoemd zijn op de standaardtarievenlijst van Colorful Kidz.

Artikel 14. Colorful Kidz is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders. Colorful Kidz is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van C Colorful Kidz. Van grove schuld of nalatigheid van Colorful Kidz is in elk geval geen sprake als kinderen niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via Colorful Kidz geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen.

Artikel 15. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag Colorful Kidz alleen portretrechten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen mag Colorful Kidz dan wel berekenen.

Artikel 16. Indien een boeking slechts 5 werkuren (de uren van 9 tot 6 op maandag tot en met vrijdag) van tevoren wordt afgebeld, dan mag Colorful Kidz twee uur werktijd factureren voor het model.

Artikel 17. Bij gebreke aan betaling binnen 14 dagen zal Colorful Kidz nog een keertje aanmanen. Als na de aanmaning en binnen de termijn daarin gesteld, nog steeds niet betaald is, dan is de opdrachtgever in gebreke. Colorful Kidz geeft de vordering dan uit handen aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever. Colorful Kidz factureert in dat geval extra een incassokostenvoorschot van EUR 600,- per openstaande factuur aan de opdrachtgever. Na afwikkeling van de gehele incassoprocedure zal Colorful Kidz met een factuur/eindafrekening van het incassobureau de werkelijke incassokosten aantonen en de teveel betaalde incassokosten crediteren op het incassokostenvoorschot.
Arbeidsinspectie
Omdat uw kind nog minderjarig is, is het belangrijk om na te gaan of er per jaar nog gewerkt mag worden door uw kind.

- Kinderen tot 7 jaar: Elk jaar kan er zes keer een ontheffing worden verleend door de arbeidsinspectie.
- Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar: De Arbeidsinspectie kan een ontheffing verlenen voor maximaal 24 optredens per jaar.
- Een kind mag maximaal drie keer in een week aan een opdracht meewerken. Bij arbeid op zondag geldt tenminste 5 vrije zondagen per 16 weken.

Voor al het kindermodellenwerk voor kinderen tot 13 jaar moet er een vergunning aangevraagd worden bij de inspectie SZW (Arbeidsinspectie). Ongeacht de duur van de opdracht moet er ruim 14 werkdagen van tevoren een ‘ontheffing’ aangevraagd worden door de opdrachtgever. Indien dit op korter termijn gedaan wordt, is de SZW bevoegd deze vergunning te weigeren.

Belangrijk: Ziekmelden op school is geen toestemming om te werken. Is de draaidag of de fotoshoot op een schooldag, dan moet er toestemming zijn van school. Wij willen graag een schriftelijke bevestiging van de school of de school hier akkoord voor geeft. U kunt altijd doorgeven dat uw kind alleen na schooltijd beschikbaar is. Geef dan graag de precieze tijden aan.
Prijzen
Prijzen per kind
Colorful Kidz Agency werkt  met een minimale vergoeding van €25,-  Wij gaan graag met u in gesprek over de hoogte van de vergoeding, omdat dit per opdracht verschilt.  

let op! 
Naast de vergoeding rekenen wij :  
- 20% Agency fee 
- €0,19 cent per km
- eventueel parkeergeld max €20,-

Wij nodigen startende bedrijven uit om samen tot een passend aanbod te komen. Neem contact op voor de mogelijkheden!
Privacy verklaring
Colorful Kidz Agency, is gevestigd aan Scott Joplinrode 17 te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Colorful Kidz Agency 
Scott Joplinrode 17
2717 ET Zoetermeer
info@Colorfulkidz.nl

Chayenne Agwintie is de Functionaris Gegevensbescherming van Colorful Kidz Agency  Zij is te bereiken via info@colorfulkidz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Colorful Kidz Agency verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@colorfulkidz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Colorful Kidz Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Colorful Kidz Agency analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Colorful Kidz Agency verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Colorful Kidz Agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Colorful Kidz Agency) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Colorful Kidz Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Colorful Kidz Agency verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Colorful Kidz Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Colorful Kidz Agency gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Colorful Kidz Agency en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@colorfulkidz.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Colorful Kidz Agency wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Colorful Kidz Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@colorfulkidz.nl
Contact
Nederlands NL English EN